Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
9:00 - 21:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.easyupp.cz, jehož provozovatelem je fyzická osoba Tereza Jíšová, se sídlem podnikání Kolonka 124/3, Praha 6 – Lysolaje, PSČ 165 00, IČ: 87330679, DIČ: CZ8558130306, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 242522 (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.easyupp.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.          Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.easyupp.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.          Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Pro účely těchto obchodních podmínek se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4.          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.          Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.          Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce. Po registraci může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.          Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět úplně, správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.          Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.          Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.          Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.          Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.         Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít.

3.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.                        Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí její přijetí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.          Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.          Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.                         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pokud to dopravce umožňuje a je uvedeno ve výběru způsobu platby);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícíhoč. 000000-2501967948/2010, vedený u společnosti Fio banky, a.s.. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.                        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.          V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.          V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny je kupující povinen při platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky stanovené prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.          Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.          Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.          Na žádost kupujícího prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

5.1.          Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží výběrem z nabídky způsobů doručení stanovených prodávajícím. V případě, že je způsob doručení zboží smluven na základě jiného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s odstoupením a škodu vzniklou prodávajícímu je kupující povinen uhradit do 5 dnů od doručení výzvy prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn tyto pohledávky jednostranně započíst na kupní cenu.

5.3.          V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s tím spojené.

5.4.          Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a že zboží převzal bez závad.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.          Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář odstoupení jsou k dispozici zde:

6.2.          Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího, který je kupující povinen prodávajícímu písemně sdělit nejpozději při vrácení zboží. Kupující s tímto způsobem vrácení kupní ceny výslovně souhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.3.          Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo dostatečně prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.

6.4.          Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5.          V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od splatnosti kupní ceny, má se za to, že prodávající od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání prodávajícího lze dovodit, že kupní smlouva i nadále trvá.

6.6.          Veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, jakož i škodu způsobenou prodávajícímu, včetně snížení ceny zboží dle čl. 6.4. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1.          Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá vady ve smyslu § 2161 občanského zákoníku.

7.2.          Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat stav dodávaného zboží. V případě, že zjistí jakékoli poškození zboží, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, a to e-mailem na adresu info@easyupp.cz.

7.3.          Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady lze uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Tereza Jíšoová, Easy Upp, Kolonka 124/3, Praha 6 - Lysolaje, 165 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.          Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.          Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.          Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.4.          Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

.8.5.         Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.          Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.          Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.          Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

9.4.          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět úplně, správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o každé změně ve svých osobních údajích.

9.5.          Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě přepravců nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.          Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.          Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou úplné, správné, pravdivé a přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu na adresu info@easyupp.cz.

9.8.          Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.9.          Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

X.  DORUČOVÁNÍ

10.1.        Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Doručovací údaje prodávajícího jsou uvedeny v čl. 11.5. obchodních podmínek.

10.2.        Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.        Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání webové stránky se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2.        Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

11.3.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4.        Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.        Kontaktní údaje prodávajícího: Tereza Jíšová, Easy Upp, Kolonka 124/3 , 165 00 Praha 6 - Lysolaje,e-mail: info@easyupp.cz, Tel.: +420 775 245 438, IČ0: 87330679, DIČ: 8558130306.

 

V Praze, dne 1.9.2015

O nás

Jsme Easy Upp - český výrobce schůdků k pohovce nebo posteli pro malé, starší nebo nemocné psy (špatná pohyblivost, klouby, po operaci a podobně).

Maloobchod i velkoobchod.

Koupí některého z našich výrobků podpoříte 100% českou firmu a značku. Děkujeme.

 


 

Reference od zákazníků

Máte podobné fotografie?
Kontaktujte nás.

Rádi poradíme a pomůžeme. Kontaktujte nás
Logo
EasyUpp - schůdky k pohovce pro malé a starší psy
Tereza Jíšová
9:00 - 21:00
EasyUpp.cz - Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz